Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga
„Велеви Фарма” ООД обявява процедура за избор на изпълнител/и с публична покана за извършване на доставка на специализирано оборудване по проект № BG05M9OP001-1.003-0471.

„Велеви Фарма” ООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00ч. на 22.06.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020.

Конкретните цели на проекта са осигуряване на устойчиви работни места за безработни лица и изграждане на модерен организационен и технологичен процес на работа в базата на предприятието в гр.Стралджа. Проект BG05M9OP001-1.003-0471 “Велеви Фарма ООД – с принос към намаляване на безработицата” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Договор проект 160

Изисквания към офертите

Примерен Образец на декларация на кандидата _160

Примерен Образец на оферта_160

Публична_покана