Велеви Фарма
eu-flag
other-flag


      На 25.08.2016 г. "Велеви Фарма" ООД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.003-0471-C01 за изпълнение на проект "Велеви Фарма ООД - с принос към намаляване на безработицата". Средставата за изпълнението на проекта са в размер на 344 011,00 лв., от които 292 409,35 лв. се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а 51 601,65 лв - от националния бюджет

      Основните цели на проектa са осигуряване на устойчиви работни места за безработни лица във "Велеви Фарма“ ООД и развитие на модерен организационен и технологичен процес на работа в базата на предприятието в гр. Стралджа. В рамките на проекта ще бъдат назначени 34 нови служители за период от 12 месеца, като се планира всички те да получат възможност за трайна заетост в предприятието след изтичане срока на договора за безвъзмездна финансова помощ. За новоназначените служители ще бъде осигурено и ново оборудване в зависимост от заеманата от тях длъжност.

      Очакваните резултати от изпълнението на проекта ще се изразяват в осигурени условия за придобиване на нови умения, професионален опит и трудов стаж от 34 лица, наети по проекта, осигурена работа във „Велеви Фарма" ООД след приключването на проекта и обезпечени нови работни места с необходимото оборудване, ДНА, стопански инвентар и работно облекло. В тази връзка проектът ще допринесе за развитието както на "Велеви Фарма" ООД чрез допълване на персонала в отговор на разширяването на пазара, така и на Община Стралджа чрез приноса за намаляване нивата на безработица и повишаване социалния статус на участващите в проекта лица.

---------------------------- www.eufunds.bg------------------------------

Проект BG05M9OP001-1.003-0471 "Велеви Фарма ООД – с принос към намаляване на безработицата", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

eu-flag
other-flag